Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht. 

Bezoek coöperatieve windmolen “De Coöperwiek”

Het eerste programmaonderdeel van deze terugkomavond was een bezoek aan “De Coöperwiek” in Neer. Na enige achtergrondinformatie over de windturbine zelf vertelde Anders Bauer van Zuidenwind hoe deze coöperatieve windmolen tot stand is gekomen. Hierbij benadrukte hij het belang van een goede samenwerking met de boeren in de directe omgeving en de hulp van de coöperaties Meewind en Windvogel. Aansluitend was er een rondleiding inclusief gelegenheid om de windmolen van binnen te bekijken en die werd door de aanwezigen projectleiders met beide handen aangegrepen.

 

Kennissessie Nevele-arrest

De link van een windturbine naar de uitspraak van de Raad van State rondom het Nevele-arrest is snel gelegd. Door deze uitspraak van 30 juni 2021 moet het activiteitenbesluit waarin de normen (geluid, slagschaduw, externe veiligheid) voor windmolens zijn vastgelegd onderworpen worden aan een milieubeoordeling. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder en in een compacte kennissessie praatte Jos Timmermans de projectleiders bij over de nodige ontwikkelingen. Dit leidde tot een levendige discussie met de nodige vragen en opmerkingen uit het publiek. De belangrijkste punten waren dat:

  • er voor bestaande (uiterlijk 30 juni 2021 vergunde) projecten per 1 juli 2022 een tijdelijk overbruggingsregeling in zal gaan waarbij de normen uit de windturbinebepalingen van het activiteitenbesluit van toepassing blijven
  • voor nieuwe projecten zal men of moeten wachten tot de nieuwe plan-MER klaar is (verwachting 2023) of zelf de gehanteerde normen motiveren. Verschillende adviesbureaus zijn bezig om deze motivatie op te stellen, het is nu wachten op jurisprudentie dat dit voldoende is
  • de nieuwe normen mogelijk een combinatie worden van geluid, afstand en slagschaduw

 

Brainstorm en ervaringen

De avond werd afgesloten met een brainstormsessie. Tijdens deze sessie vertelden de projectleiders die met één of meerdere projecten vanuit het Projectbureau bezig zijn iets over hun projecten.  Ze deelden daarbij hun opgedane ervaringen; Wat gaat goed en wat kan beter? Tegen welke uitdagingen is men aangelopen. Hierop kregen de sprekers de welkome feedback en tips van de aanwezige collega’s.

 

MEER NIEUWS

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Het windpark De Kookepan bestaat uit 3 windturbines ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd ‘De Kookepan’ vandaar ook de naam van het windpark.

De 3 turbines wekken in totaal circa 28 miljoen kWh groene stroom op, voldoende voor circa 8000 huishoudens, of 60% van alle huishoudens in de gemeente Leudal. Op zaterdag 18 september 2021 is het windpark officieel geopend.

Nabeschouwing Launch-Event

Nabeschouwing Launch-Event

Nabeschouwing Launch-Event

11 maart jl vond in het Gouvernement te Maastricht het Launch-Event plaats van Projectbureau REScoop Limburg. Meer dan 75 genodigden waren o.a. getuige van het startschot door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van het projectbureau) en een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen.

 

Meer dan 75 genodigden wisten de weg te vinden naar het Gouvernement voor het Launch-Event van Projectbureau REScoop Limburg. Onder de aanwezigen bevonden zich energie coöperaties, projectleiders, wethouders en ambtenaren van gemeenten, de gedeputeerde en ambtenaren van Provincie Limburg, de Natuur en Milieu Federatie Limburg en Energie Samen. Kortom een ruime vertegenwoordiging van zowel de coöperatieve beweging als het ambtelijk apparaat inzake duurzaamheid en energietransitie.

Terugblik totstandkoming Projectbureau REScoop Limburg

Het Launch-Event werd geopend door Gerard te Boekhorst (Kwartiermaker/Opleidingscoördinator).

Tijdens een rondetafelgesprek blikte hij samen met mede-initiatiefnemers Ton Hermanussen (Natuur en Milieufederatie Limburg) en Sijtze Brandsma (Energie Samen) terug op de totstandkoming van het projectbureau, het ontwikkelfonds en de projectleidersopleiding. “Voor ons waren de betrokken achterban en de coöperatieve gedachte de belangrijkste reden om als initiatiefnemer aan te sluiten.” licht Ton Hermanussen toe.

Waar de opleiding initieel van start zou gaan met een groep van tien projectleiders, groeide dit aantal al snel naar ruim 20. Gerard te Boekhorst: “Dit zou niet mogelijk zijn geweest, zonder jullie (NFML en Energie Samen) ondersteuning.”

 

Startschot door gedeputeerde Geert Gabriels

In zijn korte maar krachtige toespraak, stak Gedeputeerde Geert Gabriels het belang en de kracht van energie coöperaties niet onder stoelen of banken. “Zonder coöperaties kunnen overheden niets. Coöperaties helpen bij het realiseren van draagvlak.” Aldus de Gedeputeerde. “Ze streven daarbij niet naar winstmaximalisatie, maar naar een eerlijke verdeling van de lusten in de samenleving.”

Aansluitend verrichte Gedeputeerde Geert Gabriels samen met kersverse directeur Rico Berix door het aanzetten van een windmolen, de symbolische starthandeling. 

 

Paneldiscussie: Netwerkcongestie en uitdagingen RES

Het volgende onderdeel op het programma was de paneldiscussie waar moderator Sanne de Boer (Rabo Research) een aantal prikkelende stellingen rondom het thema netwerkcongestie voorlegde aan panelleden Daphne Verreth (Enexis), Robert Kuik (Tennet), Emma Palmen, André Jurjus (Energie Samen), Thijs Kuipers (RES NML) en Gert-Jan Krabbendam (RES ZL).

Tijdens de paneldiscussie werd duidelijk dat netwerkcongestie niet alleen opgelost kon worden door netverzwaring (mee rijstroken toevoegen), maar dat er ook gekeken moet worden naar oplossingen waarmee de beschikbare capaciteit efficiënter benut wordt (spitsstroken). Bijvoorbeeld door het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod en gedifferentieerde energietarieven in te voeren. Hierbij waren de panelleden het erover eens dat technisch gezien veel zaken al mogelijk zijn, maar dat wetgeving en subsidieregelingen aangepast zouden moeten worden om deze oplossingen ook in te kunnen zetten.

 

Ondertekening overeenkomst, uitreiking certificaat

Vervolgens mochten ruim 20 junior-projectleiders na een opleidingstraject van ruim een jaar hun certificaat in ontvangst nemen voor het theoretische deel van de opleiding voor Projectleider Coöperatieve Ontwikkeling Grootschalig Zon/Wind. Zij gaan bij REScoop Limburg aangesloten coöperaties aan de slag met het praktijkdeel van de opleiding. Onder de vlag ‘Werkend Leren” werd daartoe door een 7-tal coöperaties een symbolische samenwerkingsovereenkomst getekend voor de inzet van de projectleiders.

 Onder het genot van een drankje werd het programma afgesloten. Onder de aanwezigen werden gedachten uitgewisseld, contacten gelegd en geproost op de toekomst van Projectbureau REScoop Limburg.

MEER NIEUWS

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Het windpark De Kookepan bestaat uit 3 windturbines ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd ‘De Kookepan’ vandaar ook de naam van het windpark.

De 3 turbines wekken in totaal circa 28 miljoen kWh groene stroom op, voldoende voor circa 8000 huishoudens, of 60% van alle huishoudens in de gemeente Leudal. Op zaterdag 18 september 2021 is het windpark officieel geopend.

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Per 1 maart 2022 zal Rico Berix aantreden als directeur van Projectbureau REScoop Limburg BV. Rico Berix is afgestudeerd ingenieur Duurzame Energie en heeft onder andere ervaring opgedaan als projectmanager bij NaGa Solar en consultant van zijn eigen bedrijf Berix Consultancy.

Ingenieur met passie voor duurzame energie

Rico Berix is een 29-jarige afgestudeerd ingenieur met een grote passie voor duurzame energie, in het bijzonder zonne-energie, ondernemerschap en innovatie.

Rico: “Al van jongs af aan was ik bezig met zonnecellen en deed ik proefjes om het rendement van de zonnecellen te verbeteren.” Na de opleiding Technische Innovatiewetenschappen (specialisatie duurzame energie) aan de TU Eindhoven behaalde hij met het onderwerp Toepassingen van zonne-energie op voormalige stortplaatsen in 2016 de masteropleiding Sustainable Energy Technology.

Projectmanager & ondernemer

In de afgelopen 5 jaar heeft Rico als projectmanager ervaring opgedaan bij NaGa Solar, een familiebedrijf in Maastricht dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en financiering van grootschalige zon-PV projecten. Hier vergaarde hij kennis en expertise in het hele proces van een energieproject.

In 2019 richtte hij Berix Consultancy op en coacht, adviseert en ondersteunt hij jonge / startende ondernemers en studenten. Om de groei die zijn onderneming de afgelopen 3 jaar heeft doorgemaakt verder door te zetten, besloot hij hierop de focus te leggen. “De rol als directeur van het Projectbureau REScoop Limburg past perfect in deze ambitie.” Licht Rico toe. 

 

Solide perspectief voor een coöperatieve toekomst

Volgens de kersverse directeur stellen de energie- en warmtetransitie ons voor een enorme verduurzamingsopgave. En is er nog zeer veel potentie en werk te verrichten is als het gaat om duurzame energie. Of het nu gaat om opwek van duurzame energie of het besparen van energie voor beiden ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de coöperatieve aanpak. “Gezien de trend die overheden maken naar coöperatieve en gemeenschappelijke ontwikkeling, zal de coöperatieve wereld hierin een steeds prominentere rol gaan spelen.” Zegt hij “En dat biedt een mooie positie, een omvangrijke potentie en een solide perspectief voor de toekomst van een projectbureau voor energiecoöperaties.”

De komende weken zal Rico een uitgebreid inwerktraject doorlopen en kennis maken met het team achter het projectbureau zodat hij per 1 maart startklaar is om invulling te geven aan zijn rol als directeur Projectbureau  REScoop Limburg.

MEER NIEUWS

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Het windpark De Kookepan bestaat uit 3 windturbines ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd ‘De Kookepan’ vandaar ook de naam van het windpark.

De 3 turbines wekken in totaal circa 28 miljoen kWh groene stroom op, voldoende voor circa 8000 huishoudens, of 60% van alle huishoudens in de gemeente Leudal. Op zaterdag 18 september 2021 is het windpark officieel geopend.

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

 

Vanaf maart dit jaar heeft coöperatie Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor meewerkende leden in ‘Weeldes’ aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. Het was een spannende tijd waarin via zorgvuldig opgebouwde communicatie en argumentatie een initiële afwijzing in april uiteindelijk omgebogen werd naar een toezegging van de Belastingdienst in oktober dat men met hun ‘Weeldes’ verder kan. Deze toezegging kan ook van voordeel zijn voor andere coöperaties zoals energie coöperaties aangesloten bij REScoop Limburg.

Aanvragen ontheffing bij belastingdienst

De door de Belastingdienst gehanteerde fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen gelden tot nu toe alleen voor stichtingen en verenigingen en dus niet voor coöperaties zoals Gedeelde Weelde. Met de ontwikkelingen van de laatste jaren dat er in Nederland steeds meer coöperaties, zoals Gedeelde Weelde, met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk worden opgericht (waaronder bijvoorbeeld zorg- en energiecoöperaties) leek het Gedeelde Weelde bij de opening van de winkel interessant en mogelijk ook haalbaar om aan de Belastingdienst ontheffing te vragen.

Met instemming van de algemene ledenvergadering werd destijds de vrijwilligersvergoeding ingericht met het voornemen om deze na enige tijd door de Belastingdienst te laten toetsen. Omdat men geen fiscalist of andere specialist kon vinden die hierover kon adviseren heeft Gedeelde Weelde zelf veel tijd en energie gestoken in de onderbouwing en motivatie van hun vraag. Afgelopen voorjaar en zomer werden hier verschillende regenachtige zondagen aan besteed.

 

Vrijwilligersvergoeding ook van toepassing bij (energie) coöperaties

Naar aanleiding van de gestelde vraag heeft de Belastingdienst meerdere interne overleggen gevoerd over het al dan niet toepassen van de vrijwilligersvergoeding bij coöperaties. Met als uitkomst dat de vrijwilligersvergoeding ook door coöperaties met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk mag worden toegepast. Dit is dus niet alleen goed nieuws voor Gedeelde Weelde maar ook voor andere coöperaties, zoals de leden van REScoop Limburg! 

Dit besluit van de Belastingdienst kan helpend zijn voor veel meer coöperaties waar samenwerkende burgers mee verantwoordelijkheid nemen voor belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen en deze verantwoordelijkheid bij voorbeeld niet alleen bij de overheid leggen.

 

 

MEER NIEUWS

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Het windpark De Kookepan bestaat uit 3 windturbines ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd ‘De Kookepan’ vandaar ook de naam van het windpark.

De 3 turbines wekken in totaal circa 28 miljoen kWh groene stroom op, voldoende voor circa 8000 huishoudens, of 60% van alle huishoudens in de gemeente Leudal. Op zaterdag 18 september 2021 is het windpark officieel geopend.