Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

De zeven Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties in Parkstad hebben samen de ambitie uitgesproken om tot een Lokaal Sociaal Duurzaam Coöperatief Energiebedrijf (LSDCEB) te komen, oftewel een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. Hiermee willen de partijen de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk maken en deze aan inwoners In Parkstad beschikbaar te stellen.

 

In 2015 hebben de Parkstad-gemeenten, onder de noemer Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET), de ambitie uitgesproken om al in 2040 energieneutraal te zijn. De klimaatverandering en de gestegen energiekosten dwingen ons hiertoe. De energiearmoede vergroot de druk om de energietransitie te versnellen en sterkt het verlangen om op zoek te gaan naar mogelijkheden om meer grip te krijgen op de energieprijs. Dit laatste kan als de Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties de handen ineenslaan om energie op een duurzame manier op te wekken en deze aan inwoners beschikbaar te stellen. 

Gezamenlijk invulling geven aan opwekking en levering van stroom

Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma PALET 3.0 is in 2016 door de Bestuurscommissie Duurzaamheid van Stadsregio Parkstad Limburg de wens uitgesproken om tot een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf (LDEB) te komen. In 2021 heeft de Bestuurscommissie Duurzaamheid besloten om nader te verkennen hoe inkoop van gemeentelijke stroom op een dusdanige manier georganiseerd kan worden zodat lokale duurzame stroom voor gemeentelijke doeleinden (o.a. straatverlichting) kan worden gebruikt. Bovendien willen gemeenten samen met energiecoöperaties mogelijkheden voor een gezamenlijk energiebedrijf verkennen, waarbij gemeenten en coöperaties invulling geven aan opwekking en levering van duurzame energie. 

Energiecoöperaties ondersteunen Parkstedelingen bij de energietransitie

In de afgelopen vijf jaar zijn er in Parkstad 5 energiecoöperaties opgericht, die vanuit burgerinitiatieven zijn ontstaan. De energiecoöperaties uit Parkstad delen, samen met de andere coöperaties in Limburg, hun kennis en kunde in de alliantie REScoop Limburg. Ze worden hierin onder anderen gesteund door Provincie Limburg en de Natuur en Milieu Federatie Limburg. Zo is er een krachtig, en groeiend, netwerk van onafhankelijk lokale energiecoöperaties ontstaan. En bieden de energiecoöperaties in Parkstad de lokale gemeenschap brede kennis en kunde bij het realiseren van opwekking- en besparingsprojecten.

Samen met gemeenten hopen de energiecoöperaties een krachtige impuls aan de verduurzaming van Parkstad te geven, met als gedeelde ambitie een publiek-coöperatief energiebedrijf. 

Wat wordt met een publiek-coöperatief energiebedrijf bereikt?

Een publiek-coöperatief energiebedrijf is een samenwerkingsverband van burgers, bedrijven en/of gemeentelijke partijen met een sociaal karakter. Met een publiek-coöperatief energiebedrijf kan worden bereikt dat:

  • Lokaal energie wordt opgewekt en geleverd in de regio;
  • Energie kan worden geleverd tegen stabielere voorwaarden dan de energiemarkt waar alle inwoners (en bedrijven en organisaties) voordeel van hebben;
  • Een duurzame energievoorziening wordt gecreëerd die langjarige zekerheid biedt met hernieuwbare energie;
  • Maatschappelijke partners (overheden, inwoners en bedrijven) intensief samenwerken in een coöperatieve setting met het doel om samen de benodigde expertise, diensten en systemen te ontwikkelen en onderhouden.

De voornaamste beweegreden om tot een publiek-coöperatief energiebedrijf te komen is om lokaal profijt te garanderen. Het lokale energiebedrijf kan als vehikel dienen om de opwekking van duurzame energie te bespoedigen en om invloed uit te kunnen oefenen op de betaalbaarheid en rechtvaardige beschikbaarheid van energie. Hierdoor kan het publiek-coöperatief energiebedrijf ook sociale doelen dienen.

Vervolgstappen

Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties hebben gezamenlijk een toekomstbeeld voor een publiek-coöperatief energiebedrijf geschetst. Als vervolgstap worden ideeën rondom een publiek-coöperatief energiebedrijf nader uitgewerkt door een kernteam van drie medewerkers, waarbij zaken zoals het organisatiemodel, de business case en financiering nader worden uitgewerkt.  De verwachting is dat eind 2023 gemeenteraden en leden van coöperaties over een ontwerpbesluit gaan besluiten. Indien positieve besluitvorming heeft plaatsgevonden zal een entiteit worden opgericht en krijgt Parkstad haar eigen publiek-coöperatief energiebedrijf.

 

MEER NIEUWS

Introductie directie assistente

Introductie directie assistente

Onlangs is Heidi van Kampen aangenomen als directie assistente binnen Projectbureau REScoop Limburg. In deze functie zal zij zich onder andere bezig gaan houden met het verder professionaliseren, inrichten en structureren van onze organisatie ten behoeve van onze dienstverlening richting de energiecoöperaties.

VACATURE: Directie Assistent

VACATURE: Directie Assistent

Projectbureau REScoop Limburg is een coöperatieve dienstverlener op het gebied van duurzame energieprojecten. Dit betreft enerzijds duurzame opwekprojecten (zonne-energie, windenergie) en anderzijds energiebesparingsprojecten voor zowel woningen als bedrijven. Met een team van projectleiders werken we aan de coöperatieve Limburgse energietransitie.

Onze organisatie ontwikkelt zich snel en om onze directeur bij zijn werkzaamheden te ondersteunen zijn wij op zoek naar een directie assistent.

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco. Windpark Weert telt 3 windturbines van 4,2 MW met een masthoogte 130 meter en een wieklengte van 70 meter. Samen wekken deze turbines jaarlijks 30.000 MWh groene stroom op. Oftewel het jaarverbruik van 10.000 huishoudens.

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Na het opleidingstraject voor projectleiders, gaat Projectbureau REScoop Limburg de komende twee maanden maximaal 80 energiecoaches opleiden. Met financiële ondersteuning van Provincie Limburg en de EIB gaan deze energiecoaches ruim 580 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden om snel energie te besparen.

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht.

Nabeschouwing Launch-Event

Nabeschouwing Launch-Event

11 maart vond in het Gouvernement te Maastricht het Launch-Event plaats van Projectbureau REScoop Limburg. Meer dan 75 genodigden waren o.a. getuige van het startschot door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van het projectbureau) en een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen.

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Per 1 maart 2022 zal Rico Berix aantreden als directeur van Projectbureau REScoop Limburg BV. Rico Berix is afgestudeerd ingenieur Duurzame Energie en heeft onder andere ervaring opgedaan als projectmanager bij NaGa Solar en consultant van zijn eigen bedrijf Berix Consultancy.

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Vanaf maart dit jaar heeft coöperatie Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor hun vrijwilligers aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. In oktober 2021 kwam het verlossende woord dat de vrijwilligersvergoeding ook door coöperaties met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk mag worden toegepast

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

Vandaag 27 oktober heeft Provincie Limburg een belangrijke stap gezet in de coöperatieve aanpak van de energietransitie. Het College van Gedeputeerde Staten keurde het projectplan “Versnelling van de coöperatieve energietransitie 2.0” en het bedrijfsplan voor Projectbureau REScoop Limburg goed. Hiermee gaat Projectbureau REScoop Limburg officieel van start.

Vanaf begin 2016 ondersteunt REScoop Limburg als brancheorganisatie de Limburgse energie coöperaties bij het ontwikkelen en het in coöperatief verband lokaal exploiteren van wind- en zonneparken.

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Het windpark De Kookepan bestaat uit 3 windturbines ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd ‘De Kookepan’ vandaar ook de naam van het windpark.

De 3 turbines wekken in totaal circa 28 miljoen kWh groene stroom op, voldoende voor circa 8000 huishoudens, of 60% van alle huishoudens in de gemeente Leudal. Op zaterdag 18 september 2021 is het windpark officieel geopend.